ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
เรื่อง การกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  
รายละเอียด วัน / เดือน / ปี
๑. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓. ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๔. สอบปลายภาค ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕. ส่งบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้สถาบันและ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศนียบัตรให้สถาบันฯ ลงนาม
๖. ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๗. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๘. เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๙. ส่งบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อนและประกาศนียบัตรให้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สถาบันฯ ลงนาม
๑๐. ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๑. ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
     
** นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ RMS ได้แล้ว สถานศึกษา ใบลงทะเบียนรายวิชา ใบชำระเงินผ่านธนาคาร
  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    
    สาขาวิชาการบัญชี ปี 1 (ห้อง 2 วอศ.สงขลา) Download Download
    สาขาวิชาการบัญชี ปี 2 (ห้อง 2 วอศ.สงขลา) Download Download
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยเทคนิคยะลา    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 (ห้อง 2 วท.ปัตตานี) Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 (ห้อง 2 วท.ปัตตานี) Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ปี 1 (ห้อง 2 วอศ.ปัตตานี) Download Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ปี 2 (ห้อง 2 วอศ.ปัตตานี) Download Download
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 (ห้อง 2 วอศ.สงขลา) Download Download
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 (ห้อง 2 วอศ.สงขลา) Download Download
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 1 Download 1/1 Download
      Download 1/2 Download
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    
    สาขาวิชาการบัญชี ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาการบัญชี ปี 2 Download Download
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 Download Download
  วิทยาลัยเทคนิคสตูล    
    สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาการตลาด ปี 1 Download Download
    สาขาวิชาการตลาด ปี 2 Download Download